РусскийҚазақша   English   Кыргызча

Process Work бул эмне?

Process Work Жараян Иштөө жана Дүйнөлүк иштөө парадигма делинген, психо-коомдук-саясий теория жана методологиянын философиялык негиз. Терең Демократия атоосу 1988 жылы Arny Mindell тарабынан өздөштүрүлүп, жана биринчи жолу Leader as Martial Artist (Mindell, 1992) пайда болду. Минделл, физик жана Юнгга караштуу талдоочусу, аңдап билүү менен аныктык кантип өз ара шилтеленгенин жана биз аны ар кандай аныктыктын алкактарын түзүүдөгү ар түрдүү деңгээлдерде кандайча туюп жатканыбызды кенен изилдеп жана жазып чыккан. Биздин убакты туюудагы бир мисалын элестете алалы: сааттын секунд сайын тыкылдаганы ченөөгө болгон аныктыгы, кыял сыяктуу "калыс эмес" сүйүктүү адам менен жолугушууда - же каршы менен араздашууда өткөн убактын туюму - жана күн чыгыш учурдагы "белгилүү" убактын (бир минутка болсо да) убакытсыздыктын сезирээрлик маңызынан озуп чыгып жана аны үмүткө толгон келечектин концепиясы менен ордун басканы. Минделл өзүнүн парадигмасын Жараян иштөөсү деп, атаар эле. Ал бул негиздерди сөз менен айтып, жана аларды кантип жеке, өз ара катнашуу жана топ өзгөрүүлөрдө көмөк көрсөтүүгө пайдаланууга болоорун өзүнүн китептеринин көбүндө көрсөттү.

Сексенчи жылдардын аягында, Миндел бул негиздерди өзүнүн Process Work аталышы менен философиялык көз караш катары сөзгө бөлөөгө киришти. Анын даңаза болуусу көбүнчө төмөнкү ойлордун кээ бирөөлөрү аркылуу өттү:

Көпчүлүктүн бийлигине таянган "өнөгөлүү" демократиядан айырмаланып, Process Work баардык үндөр, аңдап билүү абалдары жана аныктыктын алкактары мааниге ээ болгонуна басып жасайт. Ошону менен бирге Process Work алдагы үндөр, аңдап билүү абалдары, жана аныктыктын алкактары аркылуу жеткирилген баардык маалымат системанын жараянын толугу менен түшүнүүгө керектигин божомолдойт. Process Work бир эле убакта борбордук жана четтетилген катары чыккан үндөрүн аңдап билүүгө басым жасаган мамиле.

Бул аңдап билүүнүн түрү топторго, уюмдарга, бирөөнүн ички тажрыйбасына, араздашкан элге жана у.с. басым койгону менен айырмаланат. Өзүнчө мааниси жок сыяктанган окуялар жана сезимдерге ынтаа коюуга уруксат этүүсү топ арасында араздашуулар жана ички кыжалаттардын күтүлбөгөн чечүүлөрдү алып келиши ыктымал.

Process Work атоосу жана концепциялары башка топтор тарабынан ар түрдүү жолдору менен пайдаланганына карабастан, Mindell алардын жалпы бөлүүчүсү катары мындай деди: Process Work бул сырттан көрүп жаткан оюнду түзүүгө керектелген, сахнадагы бардык актерлордун өтүп жаткан агымжүрүүдө катышкан тажрыйба катары мүнөздөлөт.

Process Work бул бардык коомчулуктарда жараяндарды түзүүдө орун алган табигый жараян, бирок ал көп учурларды байкалбай же пайдаланылбай өтөт. Шарттуу демократия саясий жараянга тартылган баардык жеке адамдарды катыштырууга аракет кылгандай эле, Process Work баардык элге, аны менен бардык ар түрдүү өз ара жарышкан көз караштар, чыңалуулар, сезим жана кабарлашуунун түрлөрүнө орунду (добуш берүүгө жеке укугу менен) берген диалог жана сыйымдуулуктун тереңирээк деңгээлине жетүүгө кылган аракетинде жалаң гана бир кадам шилтебестен, - аны бул күчтөрдүн башка көз караштар, жеке адамдар жана топторду четтетүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн, салыштырмалуу ордун, кубатын жана артыкчылыгын аңдап билүүсүн колдогон жолдо аткарат.

Process Work эволюциясы

”өзүңүздүн жүрөгүңүз эң негизги форуму боло алат. Бир кезде адам жана көмөк көрсөтүүчү катары сиз бул жерден өзүңүздү угууга үйрөнүшүңүз керек.” Arnold Mindell, "От ичинде отуруу", 1995

Process Work кванттык физикадан келип чыккан философиялык жактарына салыштырууга болгон көп аспекттерге ээ. Process Work анын эң терең мааниси көп учурда башка элге жана топторго ачыктыгы менен байланышканын билдирет. Ал андан нары араздашуу жана жөндүү өз ара талкулоого кирбеген сезим жана жекелик тажрыйбалардын камтыйт (Mindell, 1992).

Process Work ошону менен бирге башка билим талааларга кыйгач өтүп киргенин, жана башка авторлор аны илип, кээ бирөөлөр Миндел аныктаган мааниде, башкалар өзгөчө жактарын эске алуу менен (кыйгач өтүп киргенин эске алуу менен) пайдаланып жүрүшөт. Дагы маалымат алуу үчүн биздин Process Work жана DDI баракчаны караңыз.

Process Work баштапкы маселелердин бири Amy Mindell тарабынан өздөштүрүлгөн мета (өзү өзүнө салыштырылган) ыктарды аңдап билүү, пайдалануу жана колдоосу болуп саналат (биздин ыктарыбыздын астында жаткан мамилелер жана сезимдин ички обондору). Ар кандай көз караштар ортосунда диалог жана алардын ар түрдүүлүгүнө карата ачыктык концепциясы көмөк көрсөтүүчүнүн топтун каалоолору менен макул болгонун билдирбейт, бул болгону гана мета ык (аңдап билүүнүн жоктугун билдирген күндө да). Көмөк көрсөтүүчүлөр ошону менен бирге башкалардын көктүгүн, ачуусун, өз ара ымалалашуу, сүйүү, ажырашуу, башкалардын жашоо турмушу жөнүндө болгон азаптанганын жана бир сөзгө келүүгө чыныгы умтулуусун ишинде пайдаланып, сөз менен айтып берүүгө милдетин алышат. Үстү жактагы тизмектеги айтылган кээ бир мета ыктар органикалык жооп берүүлөргө кирет. Бирок, көмөк көрсөтүүчү өзүнүн ички органикалык жооп берүүлөрүн өзүнүн кийлигишүүсүн жакшыраак билдирүүгө пайдаланган кезде, ал мета ыкты колдонгон учуру болот. Муну менен эмне себептен көмөк көрсөтүүчүнүн адамдык өнүгүүсү (ички психологиялык жана рухий өсүүсү) мынчалык мааниге ээ болоору аныкталат.

Process Work башка жеке адамдар, топтор жана ар түрдүү көз караштарга ачыктыгын гана камтыбастан, бул сезимдер, кыялдар, дене белгилери, өзгөргөн аң-сезимдеги абалдарына жана мезгилдештирилгенине ачыктыкты билдирет, жана ошону менен бирге сигналдардын, ролдордун аңдап билүүсүн жана катышкан жактар ортосунда өз ара эриш-аркактын түзүм динамикасын камтыйт.